Projektbeskrivning

Ett initiativ fokuserat på att bryta tabun kring sexualbrott för att motverka och förebygga följderna av dessa som förvärras av den bristande öppenhet och kunskap som råder kring ämnet.

Anledning till initiativ

Att tabun i många fall väger tyngre än vikten av att bearbeta övergreppen för offer och närstående ligger som grund till initiativet. Antalet icke anmälda sexualbrott är många och mörkertalet beräknas vara ännu större och oavsett om den som utsatts får upprättelse eller ej behöver denna hjälp och stöd och inte den tystnad som denna tabu leder till. Vårt initiativ förebygger känslan av ensamhet och skam som råder generellt hos de som varit utsatta för sexuella övergrepp. Det enda sättet för att få fler att våga säga ifrån, veta vad som är rätt och fel samt våga söka stöd är genom att våga tala.

Bakgrund

Initiativtagaren till projektet och projektledaren, Sebastian Lysén, blev själv sexuellt utnyttjad som barn och upplevde att övergreppen pågick längre, samt att rehabiliteringen blev mer smärtsam på grund av den skam han kom att leva med. Han har erfarenhet av olika behandlingsmetoder och därav framför allt bristen av tillhörighet i samhället och stödgrupper eller liknande forum. Han bestämde sig tidigt för att en dag i vuxen ålder bidra till att öka medvetenheten om sexualbrott och dess offer för att göra det lättare för utsatta, främst barn, att våga prata om sin bakgrund och på så vis bearbeta den och få upprättning. Det han saknade som sexualbrottsoffer var någon att identifiera sig med och därav vill han vara en rösten för barn, unga och vuxna som aldrig har bearbetat sitt trauma på grund av att de i olika sammanhang har tystats av skam och skuld som härstammar i den tabu som finns kring ämnet.

Syfte & mål Syfte

Det övergripande syftet är att bryta tabun kring sexualbrott för att öka medvetenheten kring ämnet, samt hänvisa utsatta och närstående till hjälp och stöd. Initiativets primära syfte är att föra talan för de som ej vågat eller vågar och göra ämnet mer accepterat att föra till vardagliga situationer och utbildningsforum. Detta för att bryta tystnaden och tabun som gör att många övergrepp faller i glömska på grund av skam.

Mål

Målet är att arbeta in #VÅGATALA som en generell attityd i samhället – för att göra det självklart att prata om sexualbrott inom såväl skola, förening, organisation och familj. Det långsiktiga målet är att minska antalet sexualbrott, tidigare avbryta pågående fall genom att inge mod och förse offer och anhöriga med kunskap samt att hänvisa dessa till externa forum för stöd och hjälp.

Arbetssätt

Projektets arbetssätt innefattar primärt spridning av material och fakta i media, social media och genom myndigheter, organisationer, skolor och föreningar där framförallt barn och unga finns. Som ett led mellan offer eller förövare och hjälp finns www.vågatala.nu som ett verktyg online med hänvisning till redan befintliga forum. Låta röster höras och stöttas i gemenskap med den aktion som initiativet innebär.

Initiativet drivs som en ideell kampanj beroende av HS LYSÉN som axlar rollen som budbärare och förebilder i frågan om att våga tala.

Strategi

För att ge optimal spridning och för att kunna nå ut i flera olika befintliga sektioner sker detta projekt som en kampanj där alla aktörer som arbetar mot samma mål kan välja att använda VÅGATALA i sitt arbete. Som initiativtagare finns Sebastian tillgänglig att föreläsa i externa forum med hänvisning till deras interna stöd och hjälpmedel, det för att dessa har en visst säkrad kvalité och resultat.

Försäljning av specialdesignade produkter kommer att ske i syfte av marknadsföring då fysiska produkter blir ett ännu tydligare sätt för alla att visa sitt stöd i arbetet mot våra mål. Till en början kommer ett armband att säljas under sommar 2014 som start på detta. En liten vinstmarginal, tillräckligt för att göra en större order på nästa produkt men inte högre än vad konsument är beredd att betala då det handlar om att nå ut i höga kvantiteter.

Tidsplan

Det första stadiet som är att arbeta fram en långsiktig attityd handlar om att sprida information intensivt under kortare tid med återkommande aktioner. Det första året kommer att ägnas åt främst online- marknadsföring samt föreläsningar och workshop i samarbete med andra initiativ på deras premisser. Utvärdering kommer att göras i och med årsskiftet då ny planering kommer att utformas och ytterligare mål tillföras.

Kvalitetssäkring

Risken med ett initiativ som detta är att där ej erbjuds professionellt stöd för utsatta, därför har vi valt att arbeta hänvisande till redan etablerade forum för att kunna garantera kvalitativa arbetsformer i stöd och rehabilitering. (hänvisning till punkten ’Strategi’)

 

Du kan läsa projektbeskrivningen som PDF här.